16.02.2012

Indukcja elektryczna. Strumień indukcji.


1. Polaryzacja dielektryka-zmiana natężenia pola elektrycznego w dielektryku do natężenia pola elektrycznego jakie występuje w próżni.
Dipol elektryczny

Ładunek elektryczny dielektryka pod wpływem pola elektrycznego przemieszcza się w kierunku działania natężenia pola elektrycznego. Ładunek dodatni porusza się w kierunku działania natężenia pola elektrycznego a ładunek ujemny elektronów w kierunku przeciwnym. Wiązania cząsteczkowe pozostają nienaruszone. Przesunięte ładunki tworzą pary ładunków równych co do wartości lecz różniących się znakiem. Taką parę ładunków nazywamy dipolem elektrycznym.

Moment dipola P=Qh gdzie Q jest to ładunek dipola, a h to odległość miedzy ładunkami.

Natężenie pola elektrycznego zewnętrznego:

2. Indukcja elektryczna jest to wielkość wektorowa charakteryzująca pole elektryczne i polaryzację elektryczną.


3. Indukcja elektryczna jest równa iloczynowi natężenia pola elektrycznego i przenikalności elektrycznej bezwzględnej środowiska.

4. Strumień elektryczny- jeśli w każdym punkcie pewnej powierzchni indukcja elektryczna ma tę samą wartość to w wyniku iloczynu D i powierzchni S otrzymujemy wielkość zwaną strumieniem elektrycznym.