16.02.2012

Wielkości fizyczne i jednostki używane w elektrotechnice.

1. Elektrotechnika jest działem nauki zajmującym się podstawami teoretycznymi i zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu.

2. Wielkością fizyczną nazywamy cechę zjawiska fizycznego lub własność ciała, którą można zmierzyć (napięcie elektryczne, temperatura, prędkość obrotowa).3. Wielkością podstawową nazywamy wielkość, która jest umownie przyjęta jako niezależna od pozostałych wielkości układu.4. Wielkością pochodną nazywamy wielkość, która jest określona w zależności od wielkości podstawowych.5. Jednostką miary wielkości fizycznej nazywamy wartość danej wielkości fizycznej, której umownie przyporządkowujemy wartość liczbową równą jedności.