16.02.2012

Prawo Coulomba. Przenikalność elektryczna środowiska.

1.Prawo Coulomba. Siła F z jaką na każdy z dwóch ładunków punktowych Q1 i Q2 działa ich wspólne pole elektryczne jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości r miedzy nimi. Siła ta zależy też od własności środowiska w którym umieszczono ładunki.
  Przenikalność elektryczna względna określa ile razy przenikalność danego środowiska jest większa od przenikalności próżni.

2. Przenikalność względna niektórych dielektryków(izolatorów):