16.02.2012

Rodzaje prądu i gestość prądu elektrycznego.


1. Prąd elektryczny jest to:

a) zjawisko fizyczne wywołane występowaniem pola elektrycznego w środowisku. Prąd elektryczny jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych przez badany przekrój poprzeczny środowiska pod działaniem pola elektrycznego.

b) stosunek elementarnego ładunku elektrycznego przenoszonego przez cząstki naładowane w ciągu pewnego elementarnego czasu przez dany przekrój poprzeczny środowiska, do tego czasu.
2. Jednostką prądu elektrycznego jest amper [A].

3. Prąd stały-występuje jeżeli natężenie prądu elektrycznego w funkcji czasu nie ulega zmianie.

4. Prąd zmienny-występuje wtedy gdy prąd elektryczny w funkcji czasu zmienia swoją wartość. Wartość prądu w danej chwili nazywamy wartością chwilową prądu.

5. Prąd przewodzenia-swobodne przemieszczanie się jonów lub elektronów swobodnych w środowisku przewodzącym pod wpływem pola elektrycznego.

6. Prąd przesunięcia-występuje w dielektryku polegający na przemieszczeniu się ładunków dodatnich i ujemnych wewnątrz atomu bez naruszenia struktury atomowej materii.

7. Gęstość prądu elektrycznego-stosunek prądu I  do przekroju poprzecznego S przewodnika.